Chatbot.mn
Search…
⌃K

Тохиргоо - Хэрэглэгч нэвтрэх

Хэрэглэгч бот руу анх удаа get started дарахад хэрэглэгчээс асуулт асууж мэдээлэл үзүүлэх бол энэхүү тохиргоог ашиглана.
  • Тохиргоог хийхээс өмнөх хуучин хэрэглэгч нарын хувьд энэ тохиргоо хэрэгжихгүй.
  • Эхний нэг удаад ажиллах ба дараагийн удаа чатаа устгаж get started дарж хандахад нэвтрэх тохиргоог алгасан эхлэл дээр тохируулсан блокыг илгээнэ.
Тохиргоо цэс - Хэрэглэгч нэвтрэх
Алхам 1. Хэрэглэгч нэвтрэх шаардлагатай эсэх тохиргоог идэвхижүүлэх
Алхам 2. Нэвтрэх форм сонгох (анх бот руу хэрэглэгч get started дарахад асуух асуултуудыг нэгтгэсэн асуулгын форм байна.)
Алхам 3. Нэвтэрсний дараа үзүүлэх зурвас оруулах
  • Текст - Текст оруулах
  • Блок сонгох - Хамгийн эхэнд үзүүлэх блок сонгох (Угтах зурвас, Үндсэн цэс гэх мэт)
Алхам 4. Хадгалах товч дарах