Chatbot.mn
Search…
⌃K

Хэрэглэгчийн бүлэг

Бот эзэмшигч таг болон аттрибутын хэрэглэгч нарыг нэг бүлэгт ангилан мэдээлэл түгээх юм.

Бүлэг үүсгэх

Хэрэглэгчийн тагаар үүсгэх

Таганд байгаа хоорондоо давтагдахгүй байгаа хүмүүсийг нэг бүлэг болгоно.
Алхам 1. Хэрэглэгч - Хэрэглэгчийн бүлэг цэс рүү орох
Алхам 2. Шинэ бүлэг үүсгэх товч дээр дарах
Алхам 3. Бүлгийн нэр бичих
Алхам 4. Бүлэгт оруулах таг сонгох
Алхам 5. Үүсгэх товч дарна.

Хэрэглэгчийн аттрибутаар үүсгэх

Алхам 1. Хэрэглэгч - Хэрэглэгчийн бүлэг цэс рүү орох
Алхам 2. Шинэ бүлэг үүсгэх товч дээр дарах
Алхам 3. Бүлгийн нэр бичих
Алхам 4. Аттрибут сонгох (шүүлтээр) - Аттрибутын шүүлт хэрэглэгч шүүхтэй ижил. Заавар унших
Алхам 5. Үүсгэх товч дарах
Үүссэн бүлгээр масс мессеж илгээх боломжтой. Масс мессеж илгээх заавар унших

Таг болон аттрибут:

Бүлэг үүсгэхэд таг, аттрибут хамтад нь сонгон үүсгэж болно.

Нэмэлт үйлдэл

Бүлэгт байгаа хэрэглэгч нарыг харах: Үүссэн бүлгийн нэр дээр дарахад Хэрэглэгчийн жагсаалт хуудас гарч ирнэ.
Тухайн бүлэгт байгаа хэрэглэгчийн жагсаалт
Бүлэг устгах: Бүлгийн ард Устгах товч дарахад санамж асууна.