Chatbot.mn
Search…
⌃K

Машин сургалт

Машин сургалт гэдэг нь таны бэлтгэсэн харилцан яриаг сургаж хэрэглэгч нар чатаар бичихэд хариулт өгөх юм.
Машин сургалт нь дараах 2 сургалтыг агуулна.
  1. 1.
    Яриа сургалт – Харилцан ярианд оруулсан өгөгдлүүдийг сургана.
2. User segment сургалт – Хэрэглэгч-> Хэрэглэгчийн таг хэсэгт оруулсан утгуудыг сургана.
Яриа болон user segment сургалт нь ижил заавраар ажиллана.
Алхам 1. Сургалтын дата үүсгэх товч дарах
Хар дэлгэц дээр ''model file created'' гэсэн үг гарч иртэл хүлээнэ. Энэ нь ойролцоогоор 3-5 секунд болно. Энэ нь таны оруулсан өгөгдөл сургахад бэлэн болсныг илтгэнэ.
Алхам 2. Сургах товч дарах
Сургалт хийгдсэн төлөв тийм болтол хүлээнэ. Хэрвээ сургалт дуусахыг хүлээхгүйгээр өөр хуудас руу шилжиж орвол сургалт хийгдэхгүй дундаасаа үйлдэл зогсоно.
Анхааруулга:
  • Та хамгийн сүүлийн байдлаар үүсгэсэн сургалтын датаг нэг удаа сургах хэрэгтэй.
  • Машин сургалт хийгдээгүй дата (үгүй төлөвтэй дата) он сарын хувьд хуучин бол сургахгүй байх
  • Машин сургалт хийгдсэн датаг (тийм төлөвтэй дата) дахин сургахгүй байх, олон дахин сургах товч дарахгүй байх
  • Харилцан яриа, тагны утганд өөрчлөлт ороогүй бол нэг ижил сургалтын дата дахин үүсгэх шаардлагагүй.