Chatbot.mn
Search…
⌃K

Агуулга

Агуулга хэсэг нь Ангилал, Агуулга, Статик хуудас, Хяналттай агуулга гэсэн үндсэн 4 үйлдэлтэй бөгөөд олон төрлийн үйлчилгээ болон танилцуулга оруулахад илүү хялбар юм.

Ангилал үүсгэх

Агуулга нь 2 шат дараалал бүхий ангилалтай байна.
 • 1-р шат: Агуулгуудын нийлбэр (Агуулгын жагсаалт)
 • 2-р шат: Ангилалуудын нийлбэр (Агуулгын ангиллын жагсаалт)
Жишээ нь: Салбарын мэдээлэл харуулахад Дүүрэг, орон нутгаар ангилж болно.
Сонгино хайрхан дүүрэгт 2 салбар байдаг, мөн дүүргүүдийг нийлүүлэн хотын салбар гэж хэрэглэгч нарт харуулах бол ангилалыг дараах байдлаар үүсгэх юм.
 1. 1.
  Ангилал үүсгэх - Хот болон Орон нутаг
  Ангилал үүсгэх - Алхам 3.1 Ерөнхий ангилал шаардлагагүй
 2. 2.
  Ангилал үүсгэх - Дүүргүүдээр (Сонгино хайрхан, Сүхбаатар гэх мэт)
  Ангилал үүсгэх - Алхам 3.2 Ерөнхий ангилал гэдэгт Хот гэсэн ангилал сонгох
Алхам 1. Агуулга - Ангилал цэс рүү орох
Алхам 2. Шинэ ангилал үүсгэх товч дээр дарах.
Алхам 3.1 Ангилалын нэр оруулан Хадгалах товч дарах
Алхам 3.2 Ангилалын нэр оруулах, ерөнхий ангилал сонгон Хадгалах товч дарах

Агуулга нэмэх

Агуулга гэдэг нь олон блок дамжих үед зориулагдсан. Салбарын мэдээлэл, бүтээгдэхүүн, хоолны мэдээлэл гэх мэт. Жишээ нь: 3 товчтой нэг блок байх, товч бүр блок дууддаг бол блок өрөлт хийхэд 4ш блок тус бүрд нь өрнө. Үүний оронд эдгээрийг багцалж нэг агуулга үүсгэх юм.
Жишээ: Салбарын мэдээлэл:
Агуулгын нэмэлт буюу блокын товч
Чат дээр харагдах байдал
Алхам 1. Агуулга дэд цэс рүү орох
Алхам 2. Шинэ агуулга үүсгэх товч дээр дарах
Алхам 3. Үндсэн мэдээлэл табын мэдээллийг бөглөх
 • Ангилал сонгох - Өмнө нь үүсгэсэн ангиаллаас сонгох эсвэл тухайн үедээ шинэ ангилал нэмж болно.
 • Нэр оруулах - Блокын нэр гэсэн үг.
 • Дэлгэрэнгүй оруулах - Блокын дэд гарчиг гэсэн үг.
 • Хадгалах товч дарах - Зураг оруулах сонголт нэмэлтээр гарч ирнэ.
 • Зураг оруулах - Хөндлөн жагсаалтын зураг байна. Зураг оруулахгүй бол текст товчны загвараар харагдана.
Чат дээр харагдах байдал
Алхам 4. Нэмэлт таб руу орох: Нэмэлт дээр нэмэгдсэн зүйл нь блокын товч болж харагдана.
Блок нь 3ш товчтой учраас 3 хүртэлх нэмэлт байх нь тохиромжтой. 3-аас дээш бол дэлгэрэнгүй гэсэн товч байх ба бүх агуулга нэгэн зэрэг илгээгддэг.
Нэмэлт буюу товчны жагсаалт
Алхам 4.1 Нэмэх товч дарах
Алхам 4.2 Төрөл сонгох
 • Текст - Нэр болон агуулга оруулвал Текст товч байдлаар харагдана. Нэр, дэд гарчиг, зураг оруулвал нэг карттай хөндлөн жагсаалт харагдана.
  • Нэр оруулах - Товчны нэр
  • Агуулга оруулах - Текст товч дээр харагдах текст
  • Дэд гарчиг оруулах - Хөндлөн жагсаалт үед дэд гарчиг дээр харагдана.
  • Хадгалах товч дарахад Зураг оруулах товч гарч ирнэ.
  • Зураг оруулах - Хөндлөн жагсаалт харуулна.
Текст товч тохиолдолд
Текст товч үед
Хөндлөн жагсаалт тохиолдолд
Хөндлөн жагсаалт бол
 • Зураг (Зураг блок)
  • Нэр оруулах (Товчны нэр гэсэн үг)
  • Агуулга оруулах (Зургийн нэр, хэрэглэгчид харагдахгүй)
  • Хадгалах товч дарахад Зураг оруулах товч гарч ирнэ.
 • Видео (Медиа блок)
  • Нэр оруулах (Товчны нэр гэсэн үг)
  • Агуулга оруулах (Бичлэгний нэр, хэрэглэгчид харагдахгүй)
  • Хадгалах товч дарахад Видео файл оруулах товч гарч ирнэ.
 • Байршил (Google Maps харуулдаг байршил товч)
  • Нэр оруулах (Товчны нэр гэсэн үг)
  • Агуулга оруулах (Тайлбар, хэрэглэгчид харагдахгүй)
  • Байршил - Google Maps URL оруулах

Үйлдлүүд

Нэмэлт

 • Харандааны icon - Засах
 • Хогийн савны icon - Устгах
 • Хөндлөн 3 зураас (menu icon) дээр дараад байрлалуудыг нь сольж болно. Товчны байрлал солигдоно гэсэн үг юм.

Агуулгын жагсаалт

 • Харандааны icon - Засах
 • Хогийн савны icon - Устгах
Ангилалын жагсаалт зурагтай зураггүй харагдах ялгаа:
Агуулгын жагсаалт дуудагдсан үед харагдах байдал.

Төлөвөөр шүүх

 • Идэвхтэй агуулга
 • Идэвхгүй агуулга

Ангилалаар шүүх - Ангилалаас сонгож шүүж болно.

Нэр, дугаараар хайх

Агуулгын жагсаалтаас ангилал үүсгэх

Алхам 1. Нэг ангилал болгох агуулгуудыг чагтлах
Алхам 2. Шинэ ангилал үүсгэх товч дарах
Алхам 3. Өмнө байгаа ангилалаас сонгох эсвэл шинээр нэр бичиж Хадгалах товч дарах
Олон ангилалд хамааралтай болж харагдана.

Агуулгын зэрэглэл тогтоох

Зэрэглэл нь агуулгын харагдах дарааллыг өөрчлөнө. Тухайн мөчид хамгийн их эрэлттэй байгаа зүйл, эхэнд харуулахыг хүссэн асуултаа хүссэнээрээ байрлалыг нь солих юм. Хамгийн өндөр оноотой нь чатанд хамгийн эхэнд харагдана. Defualt - 0 утгатай.
Зэрэглэлийн тоо нь дурын тоо байж болно. Хэрвээ тоо давхцвал агуулга үүсгэсэн огнооноос хамааран байрлал тогтоогдоно.
Алхам 1. Зэрэглэл баганы тоон дээр очиж 2 удаа ойрхон дарахад edit хийх боломжтой болно.
Алхам 2. Тоогоо сольж бичин mouse-аа өөр газарт аваачих үед хадгалагдана. Хамгийн өндөр оноотой агуулга хүснэгтийн дээд тал руу автоматаар шилжинэ.

Ангилалын жагсаалт

 • Харандааны icon - Засах
 • Хогийн савны icon - Устгах
 • Зураг оруулах/Зураг солих - Агуулгын ангилалын жагсаалт дуудагдаж байгаа үед энэ зураг нь харагдана. Зурагтай/Зураггүй хөндлөн жагсаалт харагдана гэсэн үг юм.
Агуулгын ангилалын жагсаалт зурагтай зураггүй харагдах ялгаа:
Агуулгын ангилалын жагсаалт дуудагдсан үед харагдах байдал.

Чатанд харагдах байдал

Агуулгын ангиллын жагсаалт: Хот гэсэн эцэг ангилалыг сонгох

Дүүргүүдийн жагсаалт буюу Хот гэсэн эцэг ангилалтай жижиг ангилалуудын жагсаалт харагдана.
Агуулга үзэх товч дээр дарахад тухайн дүүргийн салбарууд харагдана.

Агуулгын жагсаалт: Сонгинохайрхан ангилал сонгох

Сонгино хайрхан гэсэн ангилалд байгаа агуулгууд жагсаалтаар харагдана.

Агуулга харах: Түшиг салбарыг сонгох

Тухайн нэг сонгогдсон агуулга харагдана.

Агуулга харилцан яриа, товч, сонголт, үндсэн цэсэнд тохируулах

Мессеж блок - Товч

 • Динамик агуулга төрлийг сонгох
 • Дараах 3 сонголтоос сонгох
  • Агуулгын ангиллын жагсаалт
  • Агуулгын жагсаалт
  • Агуулга харах
 • Холбох агуулга/агуулгын ангилал/агуулгын эцэг ангилал сонгох
 • Хадгалах товч дарах

Мессеж блок - Сонголт

 • Динамик агуулга төрлийг сонгох
 • Дараах 3 сонголтоос сонгох
  • Агуулгын ангиллын жагсаалт
  • Агуулгын жагсаалт
  • Агуулга харах
 • Холбох агуулга/агуулгын ангилал/агуулгын эцэг ангилал сонгох
 • Хадгалах товч дарах

Тохиргоо - Үндсэн цэс

 • Динамик агуулга төрлийг сонгох
 • Төрөл: Дараах 3 сонголтоос сонгох
  • Агуулгын ангиллын жагсаалт
  • Агуулгын жагсаалт
  • Агуулга харах
 • Утга: Холбох агуулга/агуулгын ангилал/агуулгын эцэг ангилал сонгох
 • Хадгалах товч дарах

Харилцан яриа - Яриа

 • Динамик агуулга төрлийг сонгох
 • Дараах 3 сонголтоос сонгох
  • Агуулгын ангиллын жагсаалт
  • Агуулгын жагсаалт
  • Агуулга харах
 • Холбох агуулга/агуулгын ангилал/агуулгын эцэг ангилал сонгох
Сонгогдсон агуулга хариулт хэсэгт сонгогдож хадгалагдсан байдал: