Алдаа 5: messenger_profile /get started, persistent menu/

Тайлбар: Үндсэн цэс, Угтах зурвас, Эхлэл асуулт шинэ ботод "нийтлэх" ажиллахгүй. Энэ нь API-н хариулт нь амжилттай гэсэн хариу буцаах буюу амжилттай нийтлэв гэж харагдаж байгаа боловч Facebook дээрээ нийтлэгдэхгүй буюу хэрэглэгч талдаа огт ажиллахгүй байх үед

Угтах зурвас API хариулт амжилттай нийтлэгдсэн байдал
Эхлэл асуулт API хариулт амжилттай нийтлэгдсэн байдал
Үндсэн цэс API хариулт амжилттай нийтлэгдсэн байдал

Шийдэл: Мэндчилгээний харилцан яриаг маш сайн оруулан хэрэглэгч мессеж бичихэд хариуг өгөх, үндсэн хариулт дээр угтах зурвасын мэдээлэл байршуулах.

Greeting харилцан яриаг сургах, хариулт тохируулах
Үндсэн хариултыг угтах зурвас эсвэл чиглүүлэх блокын мэдээллээр солих