2020.08.03-08.07

1. Блок устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана.

Блок нь дараах газруудад ашиглагдана. Эдгээр газарт ашиглагдсан блокыг утсгах үед санамж харуулах ба устгасаны дараа устсан гэдэг нь мэдэгдэх юм.

Устсан тохиолдолд тухайн газруудад нь таних тэмдэг нь дараах байдлаар харагдана.

 • Мессеж блок - Товч

 • Мессеж блок - Сонголт

 • Харилцан яриа

 • Тохиргоо: Эхлэл

 • Тохиргоо - Эхлэл асуулт

 • Тохиргоо - Ботын үдэлтийн блок

 • Тохиргоо - Үндсэн цэс дээр устгасан мэдээлэлтэй товч ажиллахгүй, тохиргооны хэсэгт харагдахгүй учраас Нийтлэх дарах шаардлагатай.

 • Тохиргоо - Хэрэглэгч нэвтрэх

 • Асуулга

 • Вебформ

 • Захиалгат зурвас

2. Бараа устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана.

Товч - Динамик агуулга - Захиалга үүсгэх сонголт

Товч - Динамик агуулга - Бараа харах сонголт

Сонголт - Динамик агуулга - Бараа харах сонголт болон захиалга үүсгэх сонголт

Үндсэн цэс - Динамик агуулга - Захиалга үүсгэх болон Бараа харах сонголт дээр устгасан мэдээлэлтэй товч ажиллахгүй, тохиргооны хэсэгт харагдахгүй учраас Нийтлэх дарах шаардлагатай.

3. Системээс бот үүсгэхэд автоматаар дараах ярианууд үүснэ.

Бот анх үүсгэхэд системээс үүсдэг ярианууд:

 • cmd_bot_on: Харилцан яриа асаах

 • cmd_bot_off: Харилцан яриа унтраах

 • greeting: Мэндчилгээний үгс

 • farewell: Үдэлтийн үгс

 • address: Хаяг байршил, хаяг асуух үгс

 • contact: Холбоо барих мэдээлэл асуух үгс

 • time_table: Цагийн хуваарь, ажиллах цаг асуух үгс

Яриануудад хариулт тохируулах болон бүх ярианы үгсийг баяжуулан нэмж машин сургалт хийнэ.

cmd_bot_off болон cmd_bot_on яриануудад хариулт тохируулах шаардлагагүй.