Алдаа 4: persistent_menu postback webhook

Тайлбар: Үндсэн цэс дээрх товч дээр гар утаснаас дарахад зүгээр ажиллаж байгаа ч компьютероос дарахад товчны нэрийг л буцааж байгаа.

Үндсэн цэсийг утаснаас дарахад
Үндсэн цэсийг компьютерээс дарахад үндсэн хариулт очиж байгаа

Шийдэл: Товчны нэрийг харилцан ярианд оруулах, хариултаа тохируулах. Жишээ нь Дахин эхлэх, Угтах зурвас, Эхлэл рүү буцах гэдэг үгүүдийг Угтах зурвас буцаах ярианд оруулан сургах.

Хэрвээ ингэж харилцан ярианд оруулахгүй бол компьютероос орж байгаа хүмүүст тухайн товчны нэрээр яриаг таниагүй болохоор үндсэн хариулт эсвэл бот асаах эсвэл унтраах яриаг буцаана.