2020.07.27-07.31

1. Монитор - Хариулт өгөөгүй цэсний асуултуудыг excel форматоор татаж авах

Алхам 1. Он сар сонгох (эхлэх дуусах он сар сонгоод ОК товч дарах)

Алхам 2. Download MsExcel товч дарах

Он сар сонгосон байх үеийн илэрч
Татагдсан байдал