10. Монитор

Монитар хэсэг нь алдааны мэдээлэл болон хариулт өгөөгүй хэсгийг тус тус харуулна.

Алдааны жагсаалт дараах байдалтай харагдах ба баруун талын улаан хүрээнд оруулсан товч дээр дарж алдааны дэлгэрэнгүйтэй танилцах боломжтой.

Зураг-1 Алдааны жагсаалт